Годишен доклад

за дейността на
Българската Асоциация за Обучение на Зрително Затруднени Деца
през 2012г.
София 1574, бул. “Шипченски проход”69А

Уважаеми Г-жо/Г-н,

През тази година, нашата асоциация отбеляза 20 години от своето създаване. Кратък преглед на дейността й за този период бе направен в една обзорна статия, публикувана в органа на БАОЗЗД списание „Обучение и рехабилитация на зрително затруднените (брой 3 – 4 2012г. През 2012 г. Асоциацията увеличи своя членски състав. И през тази година в членския състав се включиха ресурсни учители, подпомагащи интегрирани зрително затруднени ученици в масовите училища.

И през 2012г., ние разчитахме на скромното подпомагане от Американската международна програма “Хилтън–Пъркинс” в Бостън. Както обикновено, в отчетния период, ние осъществихме един проект, свързан с университетската подготовка на бъдещи специални учители, финансиран от цитираната по-горе програма. В април месец редовните студенти по Педагогика на Зрително Затруднените, проведоха допълнителна едноседмична практика за обучение на деца с множество увреждания в СОУ за деца с нарушено зрение-гр.Варна.

Направихме едногодишен абонамент за три научни списания: “Journal of Visual Impairment and Blindness”, AER Journal:Research and Practice in Visual Impairment and Blindness, “British Journal of Visual Impairment”. Продължихме да издаваме органа на асоциацията - тримесечното списание “Обучение и рехабилитация на зрително затруднените”, което през тази година навърши 25 години от съсдаването си. към него проявяват интерес и ресурсните учители на зрително затруднени деца.

В гр.Варна проведохме петия национален семинар на ресурсните учители на зрително затруднени ученици, интегрирани в обикновените училища. В него участваха 39 специалисти от цялата страна, както родители и ученици. Бяха демонстрирани съвременни електронни технологии в обучението на деца с нарушено зрение. При много голям интерес премина ежегодната среща на учителите на деца с множество увреждания между двете специални училища за деца с нарушено зрение ъв Варна и София. Представителят на варненските учители, сподели практическия опит от специализацията в САЩ.

През 2012г. БАОЗЗД подпомогна МОНМ в разработването на нови специални програми за обучение на зрително затруднени ученици, включително и първите у нас програми за деца с множество увреждания. Това бе възможно благодарение на една нова генерация специални учители и университетски преподаватели. Под Проф. В. Радулов и доц. М. Цветкова – Арсова участваха в проект, благодарение на който бяха разработени две ръководства за ресурсните учители на зрително затруднени ученици. „Ръководство за адаптиране на училищната околна среда за зрително затруднени ученици” Цветкова – Арсова М. И Радулов В. И („Ръководство за ресурсни учители на зрително затруднени деца” В. Радулов и М. Цветкова – Арсова.

Продължихме традицията за организиране на семинари с масовите учители, в чиито класовесе обучават зрително затруднени деца. През ноември в гр. Пловдив се проведоха два семинара. Първият по брайлово ограмотяване в който участваха 10 масови учители, а на втория проф. Радулов изнесе един от ключовите доклади на ежегодната национална конференция на община Варна „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”.

Асоциацията работи в близко сътрудничество с Международния съвет за образование на зрително затруднени. Наши членове, активно участваха с доклади на шестата балканска конференция за обучение на зрително затруднени в Клуш (Ромъния). Проф дпн Радулов подготви основния доклад на конференцията.

БАОЗЗД активно подпомогна Съюза на слепите в България в квалификацията на специалисти за откритите два нови дневни центъра в Русе и Перник. Предоставихме за уеб-страницата на съюза материал за съвременното обучение на зрително затруднените в България. Подпомогнахме един проект за създаване на релефни макети на известни сгради в София като разработихме вербални инструкции за тяхното тактилно изследване.

Въпреки финансовите затруднения и липсата на помощ от държавни институции, нащшата асоциация ще продължи да ваботи за развитие на обучението на зрително затруднените деца у нас.

22.05. 2012г.
София

Председател: проф. дпн Владимир Радулов

About us | Projects | Publications | News | Documents | Magazine | Gallery | Links | Contacts