За Нас

20 години Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца

Проф. Дпн Владимир Радулов председател

В един слънчев следобед на юни 1992 г. Група специалисти се събраха в новосъздадения ресурсен център за обучение на зрително затруднени във факултета по Начална и предучилищна педагогика към СУУ „Св. Климент Охридски” за да учредят Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца. Тя е първата у нас доброволна обществена организация в тази област. Това бе една назряла необходимост, продиктувана от интензивно развиващото се обучение на тези деца у нас, новите потребности в квалификацията на специалисти, създадените благоприятни взаимодействия с международни специализирани организации и не на последно място от фундаменталните демократични промени в България. Организацията е доброволно сдружение на специалисти и съмишленици, свързани със всички аспекти в обучението на зрително затруднените деца.

Нека започнем с представяне на някои от основните цели в дейността на нашата асоциация, според нейния устав:

  • Да оказва всестранна помощ за подобряване и развитие на всички области от обучението на зрително затруднените деца в дома, масовите и специалните училища, за да осигури успешната им социализация като равноправни и пълноценни участници в живота на обществото;
  • Да съдейства за ранното обучение и рехабилитация на зрително затруднените деца в къщи и в обикновените предучилищни заведения;
  • Да помага за обединяването на родителите и предлага разнообразни форми на тяхното системно подпомагане като равноправни участници във възпитателния процес;
  • Да подпомага Министерството на образованието и науката в неговата образователна политика спрямо зрително затруднените деца;
  • Да съдейства за превръщане на специалните училища в съвременни институции – отворени към семейството, масовите училища и обществото, като стимулира интегрираното и включващото обучение;
  • Да подпомага научните изследвания в обучението на зрително затруднените деца и практическото прилагане на най-новите постижения в тази област;
  • Да се грижи за ефективната подготовка на учители, за развитие на професионалната квалификация и да разработва професионални стандарти за работа със зрително затруднени деца;

Един период от двадесет години е напълно достатъчен за да се оцени смисълът, ролята и практическата дейност на една организация. БАОЗЗД успя по категоричен начин да докаже не само своето съществуване, но и неоценимия си принос в развитието на обучението на зрително затруднените деца у нас. Най-обективното потвърждение на това е да сравним изложените по-горе основни цели с реалната дейност на асоциацията през периода от двадесет години.

Новите предизвикателства в развитието на интегрираното и включващото обучение откриха възможност да разширим не само количествено, но и качествено членския състав. През последните години ние успяхме да приобщим като редовни членове десетки ресурсни учители, подпомагащи интегрирани зрително затруднени деца. Те вливат нов обществен и професионален ресурс в нашата организация.

Паралелно с това, в двете специални училища работи една нова генерация специалисти, което ни дава основание за оптимизъм в бъдещото развитие на специалното обучение на децата със зрителни увреждания. Още в края на 70-те години на миналия век ние, група ентусиасти предимно от училището за деца с нарушено зрение във Варна започнахме без много шум първи в източна Европа, комплексно да въвеждаме специални програми за обучение на зрително затруднени деца. Върху натрупания полезен опит от миналото, днес през 2012 г., благодарение на новата генерация учители и университетски преподаватели бяха разработени всички специални програми, включително и тези, предназначени за деца с множество увреждания. Под ръководството на доц. М. Цветкова – Арсова бе издаден речник за обучение на сляпоглухи, а с помощта на учители от двете специални училища имаме унифицирана символика за комуникация на зрително затруднени деца с множество увреждания. Ежегодният обмен на учители на деца с множество увреждания между двете училища дава чудесни резултати.

В 1993 г. С откриването на служба по ранно въздействие към СОУ за деца с нарушено зрение в гр. Варна беше положено началото на този тип предучилищно обучение, а през 1997 г. Полулегално в същото училище започна обучението на деца с множество увреждания. От 1977 г. Когато в СОУ за деца с нарушено зрение в София се проведе първия семинар за обучение на родители, Изминаха 35 години. Днес в това учебно заведение се провеждат разнообразни родителски семинари като и в двете специални училища в тях са обхванати и родители на деца с множество увреждания. През 2008 г. Преиздадохме ръководството за родители на Мери Бренън „Покажи ми как”.

В момента над 70% от зрително затруднените деца в България са интегрирани в масовите училища, което означава, че и двете специални училища от старомодни затворени общности се превърнаха в центрове за интеграция и възприеха нови функции на отваряне към семейството, обикновеното училище и обществото. Това обяснява факта, че те успешно намират свое съвременно място в новата образователна концепция на МОНМ. Ние продължихме старата традиция за издаване на материалите от нашите национални петгодишни конференции. На напоследък, те бяха прекъснати не само по ради голямата криза, но и ориентацията ни към нови форми за споделяне на професионални знания.

Нашата организация в сътрудничество с ФНПП при СУ „Св. Климент Охридски” се ориентира към нови форми на квалификация на специалисти. Университетските курсове за след дипломна квалификация бяха спрени като не ефективна форма за подготовка на съвременни многофункционални специални учители. Ще запазим бакалавърската и магистърската степен като открием и възможност за задочно обучение. От 2008 г. БАОЗЗД организира ежегодни национални семинари с ресурсните учители на зрително затруднени в гр. Варна като на тях се дискутират различни актуални теми, които се радват на висока оценка от образователното министерство, ресурсните центрове и родителите. За да подпомогнем масовите учители, в 2008 г. преиздадохме ръководството на Торес и Корн „Когато във вашия клас има зрително затруднено дете”.

Предстои издаването на други две ръководства в тази област: „Ръководство за ресурсни учители на зрително затруднени деца” В. Радулов и М. Цветкова – Арсова „Ръководство за адаптиране на училищната околна среда за зрително затруднени ученици” Цветкова – Арсова М. И Радулов В. По предложение на асоциацията, ПРЕЗ 2008 Г. МОМН закупи за нуждите на двете специални училища електронни брайлови печатници, които копират не само материалите за зрелостните изпити, но отпечатват и разпространяват Байлови учебници за потребностите на интегрираните ученици. Добре известно е, че нашата асоциация организира разработката на първата българска програма „Никола” със синтетична реч за „Индус”, която се появи в 2003 г. И бе основополагаща в следващата крачка – появата на програмата „Гергана”, дело на института по компютърна лингвистика в София. Наложително е да се направи опит за подобряване на програмата „Никол” за да може да се влага в съвременните електронни средства за незрящи. У нас, на дневен ред е създаване на електронни учебници и онлайн курсове за университетска квалификация. В момента двама наши специалисти посещават специален квалификационен курс. Ние разработихме и разпространихме примерен списък от съвременни технологични средства за обучение на деца с нарушено зрение, особено необходим в работата на ресурсните учители и родителите.

Преди няколко години, БАОЗЗД и двете специални училища за деца с нарушено зрение пристъпиха към организиране на курсове за квалификация на масови учители, в чийто класове има зрително затруднени ученици. Асоциацията организира два курса по брайлово ограмотяване, в които участваха 20 масови учители.

Не на последно място, нашата дейност е свързана с издаване на списанието „Обучение и рехабилитация на зрително затруднените”, което през тази година отбелязва двадесет и петия си юбилей. С решение на управителния съвет ние заменихме тромавата редколегия с гъвкаво ръководство на списанието и пристъпихме към безплатното му разпространение сред членовете на организацията.

Важна част от работата ни е научната дейност. През последното десетилетие бяха издадени редица фонда ментални университетски учебници: „Педагогика на зрително затруднените” Радулов 2004, „Психология на зрително затруднените”, Радулов Цветкова – Арсова 20011 „Обучение на сляпоглухи” Цветкова – Арсова 2004 и др. През 2000 г. Във варненското училище Ние организирахме първата балканска конференция на ICEVI. Основни доклади на тези форуми изнесоха проф. Дпн Радулов I и VI балканска конференция и доц. Цветкова – Арсова – V балканска конференция, което е израз на международно признание. Още в края на 90-те години на миналия век, наши университетски преподаватели започнаха да четат лекции в университетите на Скопие, Кортрейн Белгия, а от началото на XXI век в Белградския университет и университета в Клуш Румъния. Естествено, имахме гост – лектори от Англия, Швеция, Сърбия и Румъния.

Изключителна силна страна в 20-годишното съществуване на БАОЗЗД е международната дейност, насочена към подобряване на нашата теория и практика. Освен десетките проекти, реализирани от ръководствата на двете училища за деца с нарушено зрение и БАОЗЗД с помощта на Международната програма „Хилтън – Пъркинс” и Кристофелската мисия за слепи в Германия, които основно промениха материалната база на обучението, наши специалисти получиха финансова подкрепа за участие в международни конференции и семинари.

Международното сътрудничество на асоциацията макар до някъде условно може да се раздели на два етапа. В първия от 1992 г. До 2005 г. Наши учители получаваха специализации и различни форми на обучение в чужбина и по-специално в САЩ, Германия Англия и Холандия. Във втория етап от 2005 г. До днес, България получи изключително доверие от Международната програма Хилтън – Пъркинс и ICEVI, които възложиха на наши учители и университетски преподаватели да подготвят специалисти в Македония, Сърбия, Украйна, Армения и Молдова Днес, с гордост можем да констатираме, че България е една от водещите страни в източна Европа в обучението на зрително затруднени деца. В Периода 2002 – 2005 г. Председателя на асоциацията проф. Радулов бе избран за зам председател на европейския регионален комитет на ICEVI.През последното десетилетие у нас бяха организирани редица международни семинари по обучение на деца с множество увреждания и ранно въздействие. През август 2010 г. В гр. Варна се проведе международно заседание на специалисти от източна Европа, които сътрудничат с международната програма „Хилтънн – Пъркинс. Сега, според своите твърде скромни финансови възможности, нашата асоциация подкрепя активни участия с доклади на специалисти в международни семинари, балкански, европейски и световни конференции.

БАОЗЗД активно подпомага Съюза на слепите в България в неговата рехабилитационна дейност. Освен периодично консултиране на Националния център за рехабилитация на късно ослепели в Пловдив, ние бяхме съорганизатори на Втората национална конференция по мобилност и на семинар с учителите в тази област. Подпомагаме също така и подготовката на специалисти за дневните центрове. Проведохме семинар за диагностично оценяване на късно ослепели лица в пловдивския център.

Основната задача в бъдещата дейност на асоциацията ще бъде подпомагане на прехода от интегрирано към включващо обучение. Ние ще развиваме всички съвременни форми и методи на обучение на зрително затруднените деца и квалификацията на учителите. Скоро ще се появи и нашата уеб-страница. Двадесетгодишната дейност ни изпълва с гордост и удовлетворение, но същевременно ни изправя пред нови предизвикателства. Ние работихме тихо, скромно, без фанфарен шум и бюрократични бариери и на доброволни начала. Дълбоко съжаляваме, че след своето създаване, по ради грубо пристрастие и неразбиране, БАОЗЗД не успя да получи национално признание, което днес, според промененото законодателство се оказва много трудно. Управителния съвет благодари на ръководствата на двете специални училища и на всички, които ни подкрепяха. Вярваме, че заедно можем да открием и се предвижим до нови хоризонти за благото на високо хуманната кауза, на която безкористно сме се посветили.